Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 166/2020 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

Zarządzenie nr 166/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.

Na podstawie art.10 ust.2, art. 19 ust. 2 i art. 67 ust.1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) zarządzam:

§ 1

 1. Wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Całoroczne utrzymanie w czystości ulic, dróg, chodników, schodów, alejek, innych ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie miasta Międzylesie oraz opróżnianie koszów ulicznych”.
 2. Wybiera się tryb z wolnej ręki w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1 ust. 1 powołuje się komisję przetargową w składzie:

 1. Ewa Siwek – Przewodniczący Komisji;
 2. Andrzej Satko – Z-ca Przewodniczącego;
 3. Monika Harasińska – Sekretarz Komisji;
 4. Marek Gliński – Członek Komisji.

§ 3

 1. Termin przekazania zaproszenia do negocjacji – do 22.12.2020 r.
 2. Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji –  30.12.2020 r., godz. 10:00 Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, sala konferencyjna nr 14, I p.

§ 4

Zarządzenie powierzam do wykonania kierownikowi Ref. ITiG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 22 grudnia  2020 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 67 ust 1 pkt. 12 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

Gmina - jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Międzylesiu. Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki, który szczegółowo określa przedmiot działalności spółki (paragraf 5).  

Ponad 90% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę w ramach aktu założycielskiego. Spółka wykonuje zadania gminy w oparciu o majątek należący pośrednio lub bezpośrednio do niej. Do zadań tych należą między innymi:

- pozostałe sprzątanie,

- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

W zamian za realizację zadań Spółka otrzymuje od Gminy rekompensatę pieniężną lub pobiera bezpośrednio od odbiorców opłaty, które to przychody stanowią w ponad 90% ogólne, całkowite przychody spółki. Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 12 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spół ce (zamówienia in-house) w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Wersja XML