Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLEISU W DNIU 29 STYCZNIA 2021 R.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

informuję, że w dniu 29 stycznia 2021 r; o godz. 8.30, w sali nr 14  Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu

Plac Wolności 1, odbędzie się:

 

XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

OBRADOWANA W TRYBIE ZDALNYM

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1/ zmieniająca uchwałę nr XLV/239/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w   Samorządowym Żłobku w Międzylesiu oraz dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dzieci w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu.

5.2/ w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.

5.3/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie Jaworek i Goworów, gmina Międzylesie.

5.4/ w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie.

5.5/ w sprawie przedłużenia obowiązywania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Międzylesie"

    6. Wnioski i zapytania.

    7. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

                                                                                                  Rady Miejskiej w Międzylesiu

Jerzy Marcinek

Wersja XML