Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 82A/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia8 lipca 2021 r.

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego Volkswagen bus na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu

 

Na podstawie: art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 7 i 8 Zarządzenia nr 147/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego Volkswagen bus, nr rejestr. DKL 4F26, nr inwentarzowy 7-74-741/1 - wartość księgowa 0,00 zł, stanowiącego własność Gminy Międzylesie, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu

§ 2

Przekazanie samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 3

Wykonanie zarządzenie powierza się do Głównemu Specjaliście ds. Oświaty.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

   Burmistrz

 

Tomasz Korczak

Międzylesie, dnia 08.07.2021 r.

 

 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

 

sporządzony w dniu 08.07.2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie.

 

Na podstawie niniejszego protokołu

 

Strona zdająca:  Gminą Międzylesie zdaje, a

Strona przyjmująca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu

 

 

przyjmuje następujące składniki mienia ruchomego:

 

Lp.

Nazwa i rodzaj składnika

Ilość

(szt.)

Wartość księgowa

(zł)

Nr inwentarzowy

Okres na który zostaje przekazany

Informacje o stanie techniczno-użytkowym

1.

Volkswagen bus

nr rejestr. DKL 4F26

1

0,00

 

7-74-741/1

 

bezterminowo

przestarzały technologicznie

 

Przedmiot protokołu zostanie przekazany Międzylesie, dnia 08.07.2021 r.

                                                                       ...................................................................................

 (miejsce i termin odbioru składników mienia ruchomego)

 

………………………………………….                                          ……………………………………

     (podpis i pieczątka Zdającego)                                                  (podpis i pieczątka  Przyjmującego)

 

Wersja XML