Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2022 - ZAMÓWIENIA

******************************************************************************************************************************************************************

Zakup i dostawa wyposażenia do stołówki szkolnej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu

 Kod CPV - 39221000-7

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdfDOCXzałącznik nr 1 formularz ofertowy.docxPDFzałącznik nr 2 specyfikacja.pdfPDFzałącznik nr 3 projekt umowy.pdf

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego: PDFWyjaśnienia do zapytania ofertowego.pdf

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego: PDFWyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 26.07.2022 r..pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf

Termin składania ofert w wersji papierowej do 01 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00

******************************************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe na zadanie: "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzylesie - 2022"

KOD PCV 45262600-7, 90650000-8

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe - usuwanie zabestu.pdfDOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docxDOCzałącznik nr 2 do zap. ofert..docDOCzałącznik nr 3 do zap. ofert..docPDFZałącznik nr 4 - wzór umowy.pdf

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert 29.07.pdf

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty 29.07.pdf

Termin składania ofert w formie papierowej do 29 lipca 2022 r. do godz. 11:00

******************************************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Modernizacja wieży na Trójmorskim Wierchu”

Kody CPV: 45000000-7, 45113000-2, 45422100-2, 45223200-8

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZał. nr 1 - formularz ofertowy.docxPDFZałącznik nr 2, Projekt Umowy.pdfPDFZałączni nr 3, 3-M-W_wieza_REMONT-2022.pdfZIPwieża trójmorski wierch.zip

Termin składania ofert: w formie papierowej do 28 lipca 2022 r. godz. 10:00.

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty nr 2:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty nr 2.pdf

********************************************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Modernizacja wieży na Trójmorskim Wierchu”

Kody CPV: 45000000-7, 45113000-2, 45422100-2, 45223200-8

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdf, DOCXZał. nr 1 - formularz ofertowy.docx, PDFZałącznik nr 2, Projekt Umowy.pdf, PDFZałączni nr 3, 3-M-W_wieza_REMONT-2022.pdf, ZIPwieża trójmorski wierch.zip

Informacja o unieważnieniu postępowania: PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf

Termin składania ofert: w formie papierowej do 15 lipca 2022 r. godz. 10:00.

********************************************************************************************************************************************************************

Brak opisu obrazka

Zapytanie ofertowe na „Zakup sprzętu komputerowego w postaci komputerów przenośnych i stacjonarnych w ramach programu Granty PPGR” zgodnie z Umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Kody CPV: 30200000 - 1, 30213100

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: 

PDFZapytanie ofertowe.pdfPDFZałącznik nr 1 - Wzór umowy.pdfDOCXZałącznik nr 2 formularz ofertowy.docxDOCXZałącznik nr 3 dot. spełnienia warunków.docxDOCXZałącznik nr 4 oświadczenie.docx

Termin składania ofert: w formie papierowej lub elektronicznej (w formacje pdf. opatrzone podpisem zaufanym lub kwalifikowalnym) do 08 lipca 2022 r. godz. 12:00.

1. WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 04_07_2022 r.

JPEGwyjaśnienie do zapytania ofertowego.jpeg

2. WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 05_07_2022 r.

JPEGwyjaśnienia do zapytania 05_07_2022.jpeg

3. WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 05_07_2022 r.

JPEGwyjasnienia do zapytania 05_07_2022_2.jpeg

4. WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 07_07_2022 r

JPEGwyjaśnienia 07_07_2022.jpeg

5. WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 07_07_2022 r.

JPEGwyjaśnienia 07_07_2022_2.jpeg

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

JPEGinformacja z otwarcia ofert.jpeg

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O ODRZUCENIU OFERTY NR 2

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf

 

********************************************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe na zadanie: "Przebudowa stadionu im. A. Skowrona w Międzylesiu"

Kody CPV: 45233250-6; 34953300-5, 39110000-6

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFinformacja z wyboru najkorzystaniejszej oferty cz.1i unieważnienia postępowania cz.2.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docxPDFZałącznik nr 2 - Wzór umowy.pdfPDFZałącznik nr 3 - Przedmiar.pdf

Termin składania ofert: w formie papierowej do 15 czerwca 2022 r. godz. 12:00.

********************************************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe na zadanie: "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzylesie - 2022"

KOD PCV 45262600-7, 90650000-8

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe - usuwanie zabestu.pdf

Załączniki nr 1 - formularz ofertowy: DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 2 - oświadczenie wnioskodawcy: DOCzałącznik nr 2 do zap. ofert..doc

Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usłóg DOCzałącznik nr 3 do zap. ofert..doc

Załącznik nr 4 - wzór umowy: PDFumowa-azbest 2022.pdf

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego: PDFWyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 03.09.2019(2).pdf

Termin składania ofert: w formie papierowej do 09 czerwca 2022 r. godz. 11:00.

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdfPDFInformacja z otwarcia ofert..pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty-azbest 2022.pdf

********************************************************************************************************************************************************************

"Strategia Rozwoju Gminy Międzylesie do 2030 r."

Kody CPV: 73200000-4

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe:PDFZapytanie ofertowe.pdf

Załączniki:DOCXZAłącznik nr 1 - formularz ofertowy.docxDOCXZałącznik nr 2 - Wykaz usług.docxDOCXZałącznik nr 3 - Wykaz osób.docxPDFZałącznik nr 4 - wzór umowy.pdf

********************************************************************************************************************************************************************

"Remont i Konserwacja - zabytku nieruchomego Gołębnika Różanka 1, dz. 45/6 obręb Różanka w zakresie prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich - Gmina Międzylesie"

Kody CPV: 50760000-0, 45212320-5

Termin składania ofert papierowo do godz. 11:00 dnia 05 maja 2022 r.

Zapytanie ofertowe:PDFZapytanie ofertowe.pdf

Załączniki:DOCXzałącznik Nr 1 formularz ofertowy.docxDOCXzałącznik Nr 2 wzór umowy.docxDOCXzałącznik Nr 3 Oświadczenie wykonawcy.docxPDFZałącznik nr 4 - Przedmiar robót.pdfPDFZałącznik nr 5 - Program konserwatorski.pdfPDFZałącznik nr 6 - Decyzja 1485 2021.pdfPDFzałącznik Nr 7 projekt budowlany.pdfPDFZałącznik nr 8 - Pozwolenie na budowę Starosty Kłodzkiego.pdfPDFZałącznik nr 9 - Dokumentacja fotograficzna.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

JPEGinformacja z otwarcia ofert.jpeg

********************************************************************************************************************************************************************

"Remont i Konserwacja - zabytku nieruchomego Gołębnika Różanka 1, dz. 45/6 obręb Różanka w zakresie prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich - Gmina Międzylesie"

Kody CPV: 50760000-0, 45212320-5

Termin składania ofert papierowo do godz. 11:00 dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zapytanie ofertowe:PDFZapytanie ofertowe.pdf

Załączniki:DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docxDOCXZałącznik nr 2 - wzór umowy.docxDOCXZałącznik nr 3 - Wykaz robót budowlnych.docxDOCXZałącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy.docxPDFZałącznik nr 5 - Przedmiar robót.pdfPDFZałącznik nr 6 - Program konserwatorski.pdfPDFZałącznik nr 7 - Decyzja 1458_2021.pdfPDFZałącznik nr 8 - Projekt budowlany.pdfPDFZałącznik nr 8 - Projekt budowlany.pdfPDFZałącznik nr 10 - Dokumentacja zdjęciowa.pdf

Informacja z otwarcia ofert

JPEGinformacja z otwarcia.jpeg

Informacja o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu zapytania ofertowego

JPEGstr1.jpeg

JPEGstr2.jpeg

*************************************************************************************************************************************************************

"Usługi na prace z zakresu utwardzania dróg gminnych i wewnętrznych, remontów przepustów oraz wykonywania odwodnień na terenie gminy Międzylesie w roku 2022."

Kody CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe_Prace koparka.pdf

Załącznik nr 1: DOCXformularz ofertowy.docx

Załącznik nr 2: PDFUmowa utwardzanie remonty dróg.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacje prace koparka, otwarcie ofert.pdf

Informacja o wyborze oferty: PDFWybór oferty prace koparka.pdf

Wersja XML