Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Stanu Cywilnego


URZĄD STANU CYWILNEGO

nr. pok. 8 ( I p. ), telefon 74 8 126 327 wew. 13

Z-ca Kierownika USC  - Daria Bartkowska 

 Rejestracja stanu cywilnego odbywa się w gminie w urzędzie stanu cywilnego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

 Rejestr stanu cywilnego jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Rejestracja stanu cywilnego polega na dokumentowaniu zdarzeń takich jak urodzenia, małżeństwa, zgony w formie odpowiednich aktów stanu cywilnego.

Akt stanu cywilnego to jest wpis o urodzeniu, małżeństwie i zgonie osoby w Rejestrze Stanu Cywilnego (lub w papierowej księdze) wraz z treścią późniejszych wpisów wpływających na jego treść lub ważność; akt stanu cywilnego stanowi wyłączny dowód zdarzeń w nim stwierdzonych, jego niezgodność z prawdą może być udowodniona w postępowaniu sądowym

Wzmianka dodatkowa to wpis będący częścią aktu stanu cywilnego, chronologicznie dołączany, wpływający na treść lub ważność aktu stanu cywilnego; podstawa wzmianki np. prawomocne orzeczenie o rozwodzie, decyzja administracyjna o zmianie nazwiska

Przypisek to informacja o innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby oraz informacja wpływająca na jej stan cywilny zamieszczana przy aktach stanu cywilnego

ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWACH REJESTRACJI STANU CYWILNEGO

a) Właściwość rzeczowa organów

b) Właściwość miejscowa organów

Właściwość miejscowa kierownika urzędu stanu cywilnego do rejestracji zdarzeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego:

 

c) dokumenty, które można uzyskać w wybranym urzędzie stanu cywilnego:

 

SPRAWY ZAŁATWIANE W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W MIĘDZYLESIU:

             - ślub cywilny

             - ślub konkordatowy

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 3 na parterze.

Opłatę skarbową można też wpłacić na konto Urzędu Bank Spółdzielczy w Kłodzku Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej Filia w Międzylesiu

nr rachunku: 75 9523 1040 0100 2176 2001 0001.

Oryginał dowodu wpłaty należy zawsze dołączyć do wniosku.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

 

 Napisz na adres:    z dopiskiem "Urząd Stanu Cywilnego"

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cyilnego i ustawą z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska)

PDFKLAUZULA USC.pdf (71,59KB)
 

 

Wersja XML