Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nr 11/2013 z dnia 22 maja 2013 r.

Wykaz nr 11/2013

 
Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Lesica

dz. 202, cz. dz. 208

SW1K/00044209/4

2.

Powierzchnia nieruchomości

Pow. łączna 0,17 ha

3.

Opis nieruchomości

Działki niezabudowane stanowiące dawne kanały doprowadzające i odprowadzające wodę do nieistniejącej elektrowni wodnej położone w obrębie Lesica

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Dz. 208 – 12ZL16-istniejące lasy i zadrzewienia; Dz. 202 – 12ZL16 istniejące lasy i zadrzewnia; 12Zlp1 planowane zadrzewienia

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

-

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Roczny czynsz dzierżawny w wysokości

 

2.091 zł

9.

Terminy wnoszenia opłat

I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa do 5 lat

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

-

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 22.05.2013 r. do dnia 12.06.2013 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

 

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz Tomasz Korczak

Wersja XML