Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 197/2013 z dnia 19.11.2013 r. w sprawie okreslenia formy i terminu IV-go przetargu na zbycie działki nr 207/3, obręb Jodłów

Zarządzenie nr  197 /2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 19 listopada  2013 r.

 

w sprawie określenia formy i terminu IV-go przetargu na zbycie działki nr 207/3, obręb Jodłów.

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), oraz wykonaniu uchwały nr XXIX/175/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 207/3 o pow. 0,1556 ha, obręb Jodłów - zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Wobec faktu, że trzeci ustny przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 21 października 2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym ustalam:
 1. termin czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze geodezyjnym 207/3 o pow. 0,1556 ha, SW1K/00044168/4, obręb Jodłów - na dzień 20 grudnia 2013 r. na godz. 1100.
 2. cenę wywoławczą nieruchomości – 35.670 zł,
 3. wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.

 

 1. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010  Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ref. ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 19listopada 2013 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML