Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Międzylesie

Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 ze zm.),§ 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U.nr 241, poz.1616),  w wykonaniu upoważnienia zawartego w § 13 pkt  4 i 6 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXXIV/185/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2014  zarządzam, co następuje :

§ 1

Upoważniam :

 1. Dyrektora Zespołu Szkół w Międzylesiu
 2. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie
 3. Dyrektora Samorządowego Przedszkola   w Międzylesiu
 4. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu

do :

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wynagrodzeń ze stosunku pracy ,w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,

2.  zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2

1. Wykonywanie wyżej wymienionych czynności odbywa się w ramach przyznanych środków.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych, zawiadamiają Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie o dokonanych zmianach w planach finansowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia  02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Wersja XML