Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 18a/2014 z dnia 29.01.2014 r. w sprawie nabycia przez Gminę Międzylesie od Skarbu Państwa, nieruchomości na cele związane z realizacją zadań własnych.

Zarządzenie nr 18a /2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie nabycia  przez Gminę Międzylesie od Skarbu Państwa, nieruchomości  na cele  związane z realizacją zadań własnych.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) oraz  § 5 ust. 1  pkt 3 Uchwały Nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Międzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Międzylesie od Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Kłodzkiego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Międzylesie, w granicach działki o numerze geodezyjnym 214/1, pow. 0,0178 ha, KW SW1K/00034549/6, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Nieodpłatne nabycie gruntów od Skarbu Państwa związane jest z realizacją zadań własnych gminy, wym. w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w szczególności poprzez dalsze utrzymanie/tworzenie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, utrzymanie placów, tworzenie terenu zieleni gminnej i zadrzewień. Działka objęta zarządzeniem od szeregu lat jest utrzymywana i zagospodarowywana przez gminę

Międzylesie, dnia 29 stycznia 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

Wersja XML