Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej informuje

NACZELNIK URZEDU SKARBOWEGO INFORMUJE

 

W  związku z kolejną akcją rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzoną przez urzędy skarbowe w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej informuje P. T. Podatników:

 

I. Zeznanie może Pani / Pan złożyć wcześniej, nie czekając do 30 kwietnia 2014 roku.
Wpłata należnego podatku nie musi nastąpić równocześnie ze złożonym zeznaniem, ale najpóźniej do upływu terminu złożenia zeznania.

Chcąc uniknąć kolejki w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe można przesłać:

- pocztą na adres: Urząd Skarbowy, ul. Mickiewicza 5, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

- w formie elektronicznej przez portal: www.e-deklaracje.gov.pl

Wynikający z zeznania należny podatek należy wpłacić na konto:

NBP o/o we Wrocławiu, nr 95 1010 1674 0023 7822 2300 0000

(na dowodzie wpłaty należy podać tytuł wpłaty oraz właściwy identyfikator podatkowy  -  PESEL lub NIP).

 

II. Druki zeznań podatkowych można otrzymać:

- w Urzędzie Skarbowym w budynku „B” – Sala Obsługi Podatnika

- w biurach podatkowych i rachunkowych

- pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl

 

Przyjmowanie zeznań i udzielanie informacji w sprawie rozliczenia rocznego: w Urzędzie Skarbowym w budynku „B” – Sala Obsługi Podatnika, informacja telefoniczna:74 8117 964;  74 8117 962; 74 8117 981.

Przed wypełnieniem zeznania należy dokładnie zapoznać się z objaśnieniami (dostępne w US).

Odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie zeznania rocznego spoczywa na podatniku.

 

III. Formy zwrotu nadpłat wynikających z zeznań podatkowych za 2013 r.:

- przekazem pocztowym – nadpłata pomniejszana jest o koszty zwrotu

- na rachunek bankowy – należy wskazać lub zaktualizować w zgłoszeniu ZAP-3 (dot. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, objętych rejestrem PESEL) lub w zgłoszeniu CEIDG-1 (dot. osób prowadzących działalność gospodarczą) numer osobistego rachunku bankowego

- w kasie banku – konieczne jest osobiste stawienie się w wyznaczonym przez Urząd miejscu i czasie do odbioru nadpłaty.

 

IV. W celu usprawnienia przyjmowania zeznań podatkowych:                  

 - sobota – 5 kwietnia 2014 r. będzie dniem pracującym i Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej będzie czynny w godzinach 9.00 – 13.00

- w dniach 28 - 30 kwietnia 2014 r. Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej będzie czynny
w godzinach 7.30 – 18.00.

 

Naczelnik

Urzędu Skarbowego

mgr Elżbieta Kustra

 

Opracowała: Magdalena Golec-Sęga

Wersja XML