Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 71/2014 z dnia 08.04.2014 r. w sprawie przeznaczenia części nr 1 o pow. 16 m2 z nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 414 i 535, obręb Międzylesie,

Zarządzenie nr 71 /2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 08 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeznaczenia części nr 1 o pow. 16 m2 z nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 414 i 535, obręb Międzylesie, do dzierżawy pod usługi handlowo-gastronomiczne przy Basenie Kąpielowym w Międzylesiu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), § 9 ust. 1 uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie - zarządzam co następuje:

 

§ 1

 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę na okres 5 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, części nr 1 o pow. 16 m2, pod usługi handlowo-gastronomiczne, przy Basenie Kąpielowym w Międzylesiu, w granicach działek nr 414 i 535.
 2. Załącznik mapowy oznacza położenie nieruchomości.

§ 2

Ustalam:

 1. Termin przetargu na dzień  09.05.2014 r. od godz.10.00.
 2. Cenę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto w wysokości 200 zł.
 3. Wadium w pieniądzu w wysokości 200 zł.
 4. Termin zwrotu wadium do siedmiu dni od daty zawarcia umowy.

 

§ 3

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010  Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 08 kwietnia 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Wersja XML