Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 74/2014 z dnia 08.04.2014 r. w sprawie okreslenia formy i terminu V-go przetargu dot. przeznaczenia części nr 2 i 3 z nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 414, obręb Międzylesie

Zarządzenie nr 74 /2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 08 kwietnia 2014 r.

w sprawie określenia formy i terminu V-go przetargu dot. przeznaczenia części nr 2 i 3 z nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 414 , obręb Międzylesie, do dzierżawy pod usługi handlowo-gastronomiczne przy Basenie Kąpielowym w Międzylesiu.

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), § 9 ust. 1 uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie - zarządzam co następuje:

 

§ 1

 1. Wobec faktu, że czwarty przetarg ustny nieograniczony, ogłoszony na dzień 10 grudnia 2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym ustala się:
 1. Termin piątego ustnego przetargu nieograniczonego dot. dzierżawy dwóch części nr 2 i 3 gruntu o pow. 16 m2 każdy, pod usługi handlowo-gastronomiczne, przy Basenie Kąpielowym w Międzylesiu, w granicach działki nr 414  – na dzień 09 maja 2014 r. od godz. 11.00;
 2. Okres trwania dzierżawy – 5 (pięć) lat;
 3. Cenę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto w wysokości 200 zł.
 4. Wadium w pieniądzu w wysokości 200 zł.
 5. Termin zwrotu wadium do siedmiu dni od daty zawarcia umowy.

§ 2

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010  Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 08 kwietnia 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Wersja XML