Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbudowa drogi gminnej na działce nr 661 w km 0+000 – 0+661 z dojazdami o długości 219 mb na działkach nr 658, nr 649, nr 646 w Domaszkowie – intensywne opady deszczu lipiec 2012

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.) - Opublikowane w dniu 29.04.2014 r. o godz. 14:56 Nr 145384-2014

na zadanie

,,Odbudowa drogi gminnej na działce nr 661 w km 0+000 – 0+661 z dojazdami o długości 219 mb na działkach nr 658, nr 649, nr 646 w Domaszkowie – intensywne opady deszczu lipiec 2012”.

PDFSIWZ.pdf

DOCSIWZ.doc

Ogłoszenie:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=145384&rok=2014-04-29

Załączniki:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

DOCD000000- Wymagania ogólne - Odbudowa dróg - Domaszków.doc

DOCD010000 - roboty pomiarowe - Odbudowa dróg - Domaszków.doc

DOCD020000-roboty ziemne wykopy i nasypy - Odbudowa dróg - Domaszków.doc

DOCD030101-odwodnienie - przepusty pod drogą - Odbudowa dróg - Domaszków.doc

DOCD040000- podbudowy - profilowanie i zagęszczanie podłoża Odbudowa dróg Domaszków.doc

DOCD040202- warstwa odsączająca - Odbudowa dróg - Domaszków.doc

DOCD040402-podbudowy z kruszywa łamanego - Odbudowa dróg - Domaszków.doc

DOCD050000- nawierzchnie warstwa wiążąca, ścieralna -Odbudowa dróg - Domaszków.doc

DOCD060000 -roboty wykończeniowe - Odbudowa dróg - Domaszków.doc

DOCstrona_tytułowa_SST- Przebudowa dróg wewnętrznych.doc

Załączniki:

DOCOpis techniczny - Domaszków.doc

JPEGProjekkt zagospodarowania terenu cz੠1.jpeg

JPEGProjekt zagospodarowania terenu cz੠2.jpeg

JPEGProjekt zagospodarowania terenu cz੠3.jpeg

DOCPrzedmiar robót - Domaszków.doc

JPEGPrzekrˇj konstrukcyjny na zjazdach.jpeg

DOCRoboty różne - Domaszków.doc

JPEGPrzekrˇj konstrukcyjny na zjazdach.jpeg

JPEGRys. nr3 Przekrˇj konstrukcyjny.jpeg

JPEGRys. nr4 Konstrukcja przepustˇw i Âcianek czo-owych.jpeg

JPEGŽciek skrzynkowy - rysunek konstrukcyjny.jpeg

DOCZestawienie powierzchni -Domaszków.doc

DOCZjazdy - Domaszków.doc

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Brak opisu obrazka

w formie załącznika:

JPEGZawiadomienie o wyborze najorzystniejszej oferty.jpeg

Wersja XML