Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wykonaniu budżetu za III kw.2013 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

 

za okres od początku roku do 30 września 2013 r.

           

 

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

 

22 533 845,62

15 530 786,92

A.1 Dochody bieżące

20 789 407,62

15 167 303,71

A.2 Dochody majątkowe

  1 744 438,00

      363 483,21

B. WYDATKI

 

      22 345 062,62

14 692 680,50

B1.wydatki bieżące

 

19 484 152,62

           13 261 963,48

B2.wydatki majątkowe

 

 2 860 910,00

            1 430 717,02

C..NADWYŻKA/DEFICYT

 

   188 783,00

               838 106,42

D.FINANSOWANIE

 

 -188 783,00

               161 807,02

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

1 223 577,00

            1 223 577,02

Kredyty i pożyczki

w tym:

               0,00

                    0,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

  0,00

                    0,00

inne źródła

 

1 223 577,00

            1 223 577,02

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

       1 412 360,00

             1 061 770,00

Spłaty kredytów i pożyczek

 

       1 402 360,00

             1 051 770,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

         968 000,00

                 726 000,00

Pożyczki (udzielone)

           10 000,00

                 10 000,00

 

 

Informację sporządziła:

Helena Leka

Skarbnik MiG Międzylesie

Międzylesie 18.11.2013 r.

Wersja XML