Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 120/2014 z dnia 09.06.2014 r. w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie lokalu użytkowego Goworów 19/1.

Zarządzenie nr 120 /2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 09 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie lokalu użytkowego Goworów 19/1.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz § 2 uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiących gminny zasób nieruchomości – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż lokalu użytkowego przeznaczonego do remontu Goworów 19/1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. 89,50 m2, w granicach działki geodezyjnej nr 162/1 o pow. 0,1154  ha, położonej w Goworowie, KW SW1K/00093506/4, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

 1. Ustala się:
  1. termin przetargu na dzień 11.07.2014 r. godz. 1000,
  2. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 38.000 zł,
  3. wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.
 1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 09 czerwca 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

Wersja XML