Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi gminnej nr 119978D w km 0+000 - 0+667 na działkach nr 187, 49, 48cz., 33 w Smreczynie zniszczonej intensywnymi opadami deszczu w dniach 21-22 lipca 2011 r. o długości 0,667 km

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 ze zm.) - Opublikowane w dniu 18.06.2014 r. o godz. 14:46 Nr 207314 - 2014.

na zadanie:

"Remont drogi gminnej nr 119978D w km 0+000 - 0+667 na działkach nr 187, 49, 48cz., 33 w Smreczynie zniszczonej intensywnymi opadami deszczu w dniach 21-22 lipca 2011 r. o długości  0,667 km"

Zawiadomienie o wyborze oferty

Brak opisu obrazka

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Brak opisu obrazka

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

Brak opisu obrazka

WZÓR OŚWIADCZENIA :

DOCWzór oswiadczenia Wykonawcy ws. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.doc

 

PDFSIWZ Smreczyna.pdf

DOCSIWZ Smreczyna.doc

Ogłoszenie:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=207314&rok=2014-06-18

Załączniki:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

DOCD060401rowy i inne-Remont drogi Smreczyna.doc

DOC1 strona_tytułowa_SST- Przebudowa dróg wewnętrznych.doc

DOCD000000- Wymagania ogólne - Remont drogi - Smreczyna.doc

DOCD010000 - roboty pomiarowe - Odbudowa dróg -Smreczyna.doc

DOCD010204-roboty rozbiórkowe - Remont drogi - Smreczyna.doc

DOCD020000-roboty ziemne wykopy i nasypy - Remont drogi - Smreczyna.doc

DOCD030101-odwodnienie - przepusty pod drogą - Remont drogi - Smreczyna.doc

DOCD040000- podbudowy - profilowanie i zagęszczanie podłoża Remont drogi - Smreczyna.doc

DOCD040202- warstwa odsączająca - Remont drogi - Smreczyna.doc

DOCD040402-podbudowy z kruszywa łamanego - Remont drogi - Smreczyna.doc

DOCD050000- nawierzchnie warstwa wiążąca, ścieralna -Odbudowa dróg - Domaszków.doc

DOCD060000 -roboty wykończeniowe - Remont drogi - Smreczyna.doc

DOCD060301- ścinanie i uzupełnienie poboczy-Remont drogi - Smreczyna.doc

DOCZjazdy -Smreczyna.doc

JPEGKonstrukcja zjazdu.jpeg

DOCOpis techniczny - Smreczyna.doc

JPEGPrefabrykat ażurowy.jpeg

JPEGRys.nr1 Projekt zagospodarowania terenu.jpeg

JPEGRys.nr2 Przekrój konstrukcyjny.jpeg

JPEGRys.nr3 Przekrój konstrukcyjny.jpeg

JPEGRys.nr4 Przekrój konstrukcyjny.jpeg

JPEGRys.nr5 Konstrukcja przepustów i ścianek czołowych.jpeg

JPEGŚciek korytkowy.jpeg

DOCZestawienie powierzchni -Smreczyna.doc

DOCRoboty różne - Smreczyna.doc

DOCPrzedmiar robót Smreczyna.doc

 

Wersja XML