Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 127/2014 z dnia 24.06.2014 r. w sprawie dzierżawy części nr 1 z nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 414 i 535, obręb Międzylesie, do dzierżawy pod usługi handlowo-gastronomiczne przy Basenie Kąpielowym w Międzylesiu - w drodze rokowań.

Zarządzenie nr 127/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie dzierżawy części nr 1 z nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 414 i 535, obręb Międzylesie, do dzierżawy pod usługi handlowo-gastronomiczne przy Basenie Kąpielowym w Międzylesiu - w drodze rokowań.

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz § 9 ust. 1 uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie – zarządzam co następuje:

 

§ 1

  1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 09 maja 2014 r. oraz drugi ogłoszony na dzień 16 czerwca 2014 r. dot. dzierżawy cz. nr 1 o pow. 16 m2, z nieruchomości z nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 414 i 535, obręb Międzylesie, pod usługi handlowo-gastronomiczne przy Basenie Kąpielowym  w Międzylesiu, zakończyły się wynikiem negatywnym, ustalam dzierżawę  nieruchomości w drodze rokowań -  w dniu 28 lipca 2014 r. o godz. 12:00.
  2. Ustalam  zaliczkę w pieniądzu  w wysokości 20 % ceny wywoławczej miesięcznego czynszu dzierżawnego, tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

§ 2

Rokowania przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 24 czerwca  2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Wersja XML