Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 126/2014 z dnia 24.06.2014 r. w sprawie określenia formy i terminu drugiego przetargu na dzierżawę części 2 i 3 z nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 414, obręb Międzylesie, do dzierżawy pod usługi handlowo-gastronomiczne przy Basenie Kąpielowym

Zarządzenie nr 126/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia formy i terminu drugiego przetargu na dzierżawę części 2 i 3 z nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 414, obręb Międzylesie, do dzierżawy pod usługi handlowo-gastronomiczne przy Basenie Kąpielowym w Międzylesiu.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651), oraz § 9 ust. 1 uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

 

 1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 16 czerwca 2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym, postanawiam:
 1. obniżyć cenę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalonego przy ogłoszeniu pierwszego przetargu o 50%, to jest do 100 zł, (słownie: sto złotych);
 2. określam termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę części nr 2 i 3 o pow. 16 m2 każda, z nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 414, obręb Międzylesie, KW SW1K/00040019/7 - na dzień 28 lipca  2014 r. na godz. 11:00.
 3. ustalam  wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.
 1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 24 czerwca 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Wersja XML