Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 131/2014 z dnia 25.06.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Międzyleska 27/3, obręb Domaszków, w trybie bezprzetargowym.

  Zarządzenie nr 113/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Międzyleska 27/3,  obręb Domaszków, w trybie bezprzetargowym.

W wykonaniu uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości - zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, zajmowany lokal mieszkalny: ul. Międzyleska 27/3 (dz. nr 809/2, pow. 0,0525 ha, KW SW1K/00058132/4).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 25 czerwca 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

         

                                                                           

 

 

 

Wersja XML