Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 139/2014 z dnia 14.07.2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego: ul. Słowackiego 8/4, obręb Międzylesie, w trybie bezprzetargowym.

  Zarządzenie nr  139 /2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 14 lipca 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego: ul. Słowackiego 8/4,  obręb Międzylesie, w trybie bezprzetargowym.

W wykonaniu uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości - zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, zajmowany lokal mieszkalny: ul. Słowackiego 8/4 (dz. nr 183/22, pow. 0,0160 ha, KW 59603).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 14 lipca 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

         

                                                                           

 

 

 

Wersja XML