Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 157/2014 z dnia 14.08.2014 r. zmieniające zarządzenie nr 146/2012 z dnia 31.08.2012 roku w sprawie ustalenia Zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Międzylesie oraz dla Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu

ZARZĄDZENIE NR 157/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 14.08.2014 r.

zmieniające zarządzenie nr 146/2012 z dnia 31.08.2012 roku w sprawie ustalenia Zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Międzylesie oraz dla Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu

§ 1.

W załączniku nr 2 do wyżej wymienionego zarządzenia dodaje się konto pozabilansowe dla Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie o nazwie:

Konto 991 „Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników „

Na koncie 991 ewidencjonuje się kwoty do pobrania i pobrane przez inkasentów:

1) na stronie Wn konta 991 księguje się:

  1. przypisy w wysokości należności do pobrania
  2. odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej,

2) na stronie Ma konta 991 księguje się:

a)  wpłaty kwot pobranych, dokonane na rachunek bieżący urzędu,

b)  odpisy kwot należności przypisanych inkasentowi do pobrania, ale niedobranych.

Na koncie 991 księgowań dokonuje się nie stosując zasady dwustronnego zapisu.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML