Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 172/2014 z 03.09.2014 r. w sprawie : zaciągnięcia w 2014 roku pożyczki krótkoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 172/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 03 września 2014 r.

w sprawie : zaciągnięcia w 2014 roku pożyczki krótkoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 1, art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz.594 ; poz. 645), § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/185/13 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie  budżetu Gminy Międzylesie na rok 2014 r, Burmistrz  zarządza:  

§ 1

Zaciąga się w 2014 r  pożyczkę krótkoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. „ Budowa lamp solarno-wiatrowych dla siedmiu miejscowości Gminy Międzylesie, w których nie istnieje oświetlenie uliczne” w wysokości 121 500zł.

Wskazuje się termin wypłaty pożyczki: miesiąc październik 2014 roku.

§ 2

Spłata zobowiązania będzie następować z dochodów własnych gminy w terminach:  

I  rata  w wysokości 60 750 zł  do 15.11.2014 r,

II rata w wysokości 60 750 zł  do 15.12.2014 r.

§ 3

Zabezpieczeniem zaciągniętego zobowiązania będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.  

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML