Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 3/2015 z dnia 07.01.2015 r. w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki nr 24/6 o pow. 0,2580 ha - obręb Goworów.

  Zarządzenie nr 3 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 7 stycznia  2015 r.

w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki nr 24/6 o pow. 0,2580 ha - obręb Goworów.

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r., poz. 518 ze zm.), oraz wykonaniu uchwały nr XLII/218/2014 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 24/6 o pow. 0,2580 ha, obręb Goworów - zarządzam co następuje:

§ 1

 

 1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 05.01.2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym ustalam:
 1. termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze geodezyjnym 24/6 o pow. 0,2580 ha, SW1K/00067452/9, obręb Goworów - na dzień 16 lutego 2015 r. na godz. 1000.
 2. cenę wywoławczą nieruchomości – 54.100 zł,
 3. wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.
 1. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010  Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 7. stycznia 2015 r. 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML