Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 21/2015 z dnia 04.02.2015 r. w sprawie rozłożenia na raty należności za nabywane nieruchomości w Nowej Wsi.

Zarządzenie nr 21 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 04 lutego 2015 r.

w sprawie rozłożenia na raty należności za nabywane nieruchomości w Nowej Wsi.

Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 121/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miedzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na rozłożenie na cztery raty roczne należności za nabywane nieruchomości gruntowe, w granicach działek nr  254/2, 149/9, 149/8, 171/4, 150/5, 253, 254/1, 255, 251 o łącznej pow. 0,90 ha, obręb Nowa Wieś.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 04 lutego 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

 

 

Wersja XML