Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nr 1/2015 z dnia 04 lutego 2015 r.

Wykaz nr  1/2015

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Nowa Wieś

dz. 254/2, 149/9, 149/8, 171/4, 150/5, 253, 254/1, 255, 251

SW1K/00043829/9

2.

Powierzchnia nieruchomości

łączna powierzchnia 0,90 ha

3.

Opis nieruchomości

Działki gruntowe niezabudowane.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

W MPZP działka nr 254/2 w części 16MN7 – tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą

Pozostały teren posiada przeznaczenie 16R2 – tereny rolne – uprawy polowe.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena gruntu – 22.250 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działek przyległych

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

18.03.2015 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 04.02.2015 r. do dnia 25.01.2015 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML