Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 14/2015 z dnia 26.01.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 14/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 

 

                     Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (  Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz upoważnienia  zawartego w § 13  pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu  Nr  III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza  co następuje:

 

§ 1

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

 

Plan wydatków po zmianach wynosi 20 946 940 zł, w tym wydatki bieżące

 19 030 664,17 zł, wydatki majątkowe 1 916 275,83 zł.

§ 2                                                                                                                 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

- dział 750 rozdział 75023

- dział 754 rozdział 75412

- dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80110

- dział 852 rozdział 85219

- dział 921 rozdział 92109

- dział 926 rozdział 92601

Zmiany pomiędzy paragrafami w powyższych rozdziałach dokonano w związku z dostosowaniem planu wydatków do zmian klasyfikacji budżetowej, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 16 grudnia 2014 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 - wydatki.xls

Wersja XML