Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 24/2015 r. z dnia 10.02.2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 10 obręb Jaworek na rzecz Orange Polska S.A.

Zarządzenie nr 24 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie wydzierżawienia części działki nr 10 obręb Jaworek na rzecz Orange Polska S.A.

Na podstawie § 9 ust. 4 pkt. 1 uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca  2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Oddać w dzierżawę na rzecz Orange Polska S.A. al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, część działki o numerze geodezyjnym 10, o pow. 15 m2, obręb Jaworek, AM-1, KW 63831, zabudowaną szafką telekomunikacyjną ACS 500NN wraz z zewnętrzną linią zasilającą, kablem doziemnym przyłącza energetycznego, instalacją odgromową, ogrodzeniem i kanalizacją techniczną.
  2. Czas trwania umowy ustala się na okres 5 lat z możliwością jego przedłużenia.
  3. Określa się stawkę netto za 1 m2 gruntu w wysokości 15 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 10 lutego 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

 

 

Wersja XML