Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 26/2015 z dnia 12.02.2015 r. w sprawie dofinansowania z GFPiRPA projektu pn. „Dziennik lektur Kubusia Puchatka”

Zarządzenie Nr 26/2015

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia 12 lutego 2015 r.

 

w sprawie:  dofinansowania z GFPiRPA projektu pn. „Dziennik lektur Kubusia Puchatka”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 grudnia 2004 r.
w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zarządzam co następuje:

§ 1

Na realizację projektu pn. „Dziennik lektur Kubusia Puchatka” wnioskodawcy:  Bibliotece Publicznej MiG Międzylesie przyznaję grant w kwocie 700 (słownie: siedemset złotych 00/100) na pokrycie kosztów zakupu nagród konkursowych.

§ 2

Źródło finansowania: budżet gminy – Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik  Ref. Organizacyjnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Międzylesie, dnia  12.02.2015 r.

 

 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML