Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 44/2015 z dnia 03.03.2015 r. w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 24/6 o pow. 0,2580 ha, obręb Goworów w drodze rokowań.

Zarządzenie nr 44/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 03 marca 2015 r.

w sprawie sprzedaży działki  niezabudowanej nr 24/6 o pow. 0,2580 ha, obręb Goworów  w drodze rokowań.

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r., poz. 518 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), oraz wykonaniu uchwały nr XLII/218/2014 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 24/6 o pow. 0,2580 ha, obręb Goworów – zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 05 stycznia 2015 r. oraz drugi ogłoszony na dzień 16 lutego 2015 r. dot. sprzedaży działki niezabudowanej nr 24/6 o pow. 0,2580 ha, KW SW1K/00067452/9, obręb Goworów,  zakończyły się wynikiem negatywnym, ustalam zbycie  nieruchomości w drodze rokowań  w dniu 08 kwietnia 2015 r. o godz. 900.
  2. Ustalam  zaliczkę w pieniądzu  w wysokości 10 % ceny wywoławczej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

§ 2

Rokowania przeprowadzi Zespół Konsultacyjny działający przy Burmistrzu Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 03 marca  2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML