Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 49/2015 z dnia 09.03.2015 r. w sprawie określenia formy przetargu na zbycie lokalu użytkowego Roztoki 62b/2.

Zarządzenie nr 49/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie określenia formy przetargu na zbycie lokalu użytkowego Roztoki 62b/2.

Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania lub wydzierżawienia lokali użytkowych i garaży stanowiących własność gminy Międzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż lokalu użytkowego Roztoki 62b/2, położonego w granicach działki nr 245/15 o pow. 0,0153 ha, KW 67554, obręb Roztoki,  nastąpi w formie bezprzetargowej, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Roztoki 62, 62A.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 10 marca  2015 r.

Uzasadnienie:

Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Roztoki 62b/2od 1991 roku pełni funkcję kotłowni c.o. dla budynków mieszkalnych na działkach 245/2 i 245/3.

Wspólnota Mieszkaniowa  Roztoki 62, 62A od 2001 roku zarządza tym lokalem i ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem . I tak na przestrzeni 2001-2015 r., za zgodą ZGKiM w Międzylesiu przeprowadzono na własny koszt: dwukrotną wymianę pieca centralnego ogrzewania, remont górnej części komina, wymiana hydroforu i pompy głębinowej oraz montaż wkładu kominowego na łączną kwotę ok. 47.500 zł.

Zgonie z podjętą przez Wspólnotę Uchwałą nr 2/2015 z dnia 06.02.2015 r. zachodzi uzasadniona potrzeba formalno-prawnego uregulowania stanu posiadania nieruchomości poprzez sprzedaż lokalu na rzecz Wspólnoty w ramach kompensacji.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

  

 

Wersja XML