Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z wykonania budżetu za za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

 

27 278 083,08

 

22 715 317,87

A.1Dochody bieżące

21 668 983,08

20 809 564,74

A.2dochody majątkowe

        5 609 100,00

     1 905 753,13

B. WYDATKI

 

      24 283 285,08

 21 705 232,65

B1.wydatki bieżące

 

      21 127 345,08

19 591 578,52

B2.wydatki majątkowe

 

3 155 940

            2 113 654,13

C..NADWYŻKA/DEFICYT

 

2 994 798,00

             1 010 085,22

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

  106 616,00

       492 985,67

Kredyty i pożyczki

w tym :

0

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

 

             10 000,00

    10 000,00

Wolne środki

 

             96 616,00

  482 985,67

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

         3 101 414,00

  1 097 607,00

Spłaty kredytów i pożyczek

 

   1 097 607,00

 1 097 607,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

    726 000,00

   726 000,00

pożyczki(udzielone)

 

 

Inne cele

        2 003 807,00

0

 

 

Informację sporządziła :

Agata Ziental

Międzylesie 23.02.2015 r.

 

Wersja XML