Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 59/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE nr 59/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2015

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano z tytułu uaktualnienia danych w zakresie dochodów i wydatków wynikających z wykonania budżetu za 2014 rok oraz ze stanem faktycznym na dzień 31 marca 2015.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1- WPF.xls

Wersja XML