Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 81/2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie określenia terminu przetargu ograniczonego na zbycie lokalu niemieszkalnego Różanka 50/2.

Zarządzenie nr 81 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie określenia terminu przetargu ograniczonego na zbycie lokalu niemieszkalnego Różanka 50/2.

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz  – zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ustala się:
 1. Termin przetargu ograniczonego do właścicieli lokali w budynku Różanka 50 , dot. sprzedaży lokalu niemieszkalnego Różanka 50/2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. ogólnej 32,20 m2, położonego w granicach działki nr 354 o pow. 0,11 ha, KW 44337, obręb Różanka, na dzień 29 maja 2015 r., godz. 10:00.
 2. wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.
 1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 190/06 z dnia 19.09.2008 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 20 kwietnia 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Wersja XML