Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 133/2015 z dnia 02.06.2015 r. w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki zabudowanej nr 387 o pow. 0,16 ha - obręb Boboszów.

Zarządzenie nr 133/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 02 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki zabudowanej nr 387 o pow. 0,16 ha - obręb Boboszów.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), oraz w wykonaniu uchwały nr VI/22/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia  zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 387 o pow. 0,16 ha, obręb Boboszów – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w granicach działki geodezyjnej nr 387 o pow. 0,16 ha, położonej w Boboszowie, KW SW1K/00044174/9, nastąpi w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek  nr 253 i 386.

§ 2

 1. Ustala się:
  1. termin przetargu na dzień 10.07.2015 r. godz. 1000,
  2. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 19.480  zł,
  3. wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.
 1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 02 czerwca  2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Uzasadnienie:

Z uwagi na brak dostępu działki nr 387 o pow. 0,16 ha, obręb Boboszów do drogi publicznej, postanawia się sprzedać nieruchomość w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek przyległych Nr 386         i 253.

 

Wersja XML