Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 132/2015 z dnia 02.06.2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu.

Zarządzenie nr 132/2015

Burmistrza Miasta i  Gminy Międzylesie

z dnia 02 czerwca 2015  r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania  środka trwałego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zm.)oraz § 2 ust. 1 pkt 5 Uchwały nr XXXII/174/2013 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29.10.2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu - zarządzam co następuje:

§ 1

1. Dysponując pisemną zgodą Rady Sołeckiej wsi Niemojów  z dnia 15.05.2015 r., przekazuje się nieodpłatnie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu środek trwały traktorek ogrodowy BT 98 B Alpina.

2. Zobowiązuje się ZGKiM do czterokrotnego wykaszania w ciągu roku terenów zielonych we wsi Niemojów tj. teren wokół świetlicy wiejskiej dz. nr 145, plac rekreacyjny – dz. nr 150/1, 152 i 153 oraz teren w okolicy przejścia turystycznego i rzeki Orlicy.

     3. Przekazanie środka nastąpi na podstawie dokumentu księgowego „ PT”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się  kierownikowi referatu ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 02.06.2015 r.

Międzylesie, dnia 02 czerwca 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

 

Wersja XML