Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZINY DOT. SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 388 O POW. 0,40 ha, OBRĘB BOBOSZÓW

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 04 grudnia 2015 r. o godz. 11.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się trzeci przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

1.Położenie nieruchomości – obręb BOBOSZÓW, dz. 388 o pow. 0,40 ha, SW1K/00044174/9

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona we wsi Boboszów. Dostępność komunikacyjna  z drogi gminnej gruntowej. W pobliżu nieruchomości przebiega linia energetyczna. Działka położona jest bezpośrednio przy potoku.  Na działce znajduje się las o pow. 0,10 ha i występują następujące gatunki drzew: klon, olcha, wierzba, lipa, jarzębina, czeremcha, topola i osika.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości – 55.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) brutto.
 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie:

- 2MN44- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza,

- 2ZL21 – tereny lasów i zadrzewień istniejące.

 1. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2.750 zł (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), które należy uiścić na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 – najpóźniej do dnia 30 listopada 2015 r.
 2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.
 4. Cena kupna nieruchomości, podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 6.  Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
 7.  Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia  02.11.2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

PDFmapa ewidencyjna dz. 388 Boboszów.pdf

Brak opisu obrazka

Sprawę prowadzi:

Ewa Siwek

Wersja XML