Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 35A/2013 z dnia 25.02.2013 r. zmieniające zarządzenie nr 146/2012 z dnia 31.08.2012 roku w sprawie ustalenia Zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Międzylesie oraz dla Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu.

ZARZĄDZENIE NR 35A/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 25.02.  2013 r.

zmieniające zarządzenie nr 146/2012 z dnia 31.08.2012 roku w sprawie ustalenia Zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Międzylesie oraz dla Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu

§ 1.

W załączniku nr 1 do wyżej wymienionego zarządzenia dodaje się konto bilansowe dla Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie o nazwie:

Konto 030 „Długoterminowe aktywa finansowe „

Konto 030 służy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, a w szczególności , akcji i udziałów w obcych podmiotach gospodarczych, akcji i innych długoterminowych papierów wartościowych, traktowanych jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok, innych długoterminowych aktywów finansowych . Na stronie Wn ujmuje zwiększenia ,a na stronie Ma zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów finansowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnić ustalenie wartości poszczególnych składników aktywów według tytułów. Konto 030 może wykazywać saldo strony Wn oznaczające wartość długoterminowych aktywów finansowych. Wartość ta, skorygowana o odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe, jest wykazywana w aktywach bilansu urzędu.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 25 lutego 2013 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

                                                                       

 

Wersja XML