Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 164/2015 z dnia 21.07.2015 r. w sprawie określenia formy i terminu drugiego przetargu na zbycie działki zabudowanej Długopole Górne 78 nr 131/3 - obręb Długopole Górne.

Zarządzenie nr 164 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie określenia formy i terminu drugiego przetargu na zbycie działki zabudowanej Długopole Górne 78 nr 131/3 - obręb Długopole Górne.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651), oraz w wykonaniu uchwały nr XXVII/141/2013 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie udzielenia  zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej Długopole Górne 78, w granicach działki nr 131/3 o pow. 0,0540 ha, obręb Długopole Górne – zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 29 czerwca 2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym, postanawiam:
 1. określam termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Długopole Górne 78, w granicach działki geodezyjnej nr 131/3 o pow. 0,0540 ha, położonej w Długopolu Górnym, KW SW1K/00093464/7 - na dzień 28 sierpnia 2015 r. na godz. 10:00.
 2. ustalam  wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.
 1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 21  lipca 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Wersja XML