Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 190/2015 z dnia 14.08.2015 r. w sprawie dofinansowania Dożynek Gminnych 2015 w Smreczynie.

Zarządzenie nr 190/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

w sprawie dofinansowania Dożynek Gminnych 2015 w Smreczynie

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., póz. 594 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1

1.   Z działu -„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury" - przeznaczam kwotę w wysokości 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) na organizację Dożynek Gminnych 2015 w miejscowości Smreczyna w dniu 30 sierpnia 2015 r., oraz organizacje konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
2.   Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 30 sierpnia 2015 r. podczas Dożynek Gminnych 2015 w Smreczynie.
3.   Rozliczenie kwoty nastąpi do dnia 30 września 2015 r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Dariuszowi Kosacz.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, 14 sierpnia 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML