Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

nr 245/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE nr 245/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 października  2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2015

 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano z tytułu uaktualnienia danych w zakresie dochodów, wydatków, rozchodów ze stanem faktycznym na dzień 31.10.2015r.

 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

XLSWieloletnia Prognoza Finansowa.xls
 

Wersja XML