Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KWALIFIKACJA WOJSKOWA - 2016 r.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA - 2016 r.

Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa mężczyzn i kobiet rocznik podstawowy 1997, oraz rocznik starszy 1992 – 1996 ,którzy bez uzasadnionej przyczyny nie stawali do kwalifikacji wojskowej w latach poprzednich.

Termin kwalifikacji wojskowej dla GMINY MIĘDZYLESIE Komisja Powiatowa w Kłodzku ustaliła na dzień 03 ,07 marca 2016 r. rozpoczęcie kwalifikacji o godzinie 7:30 w Kłodzku przy ulicy Bohaterów Getta 6. ( Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, II piętro – naprzeciw WKU)

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna posiadać dowód osobisty lub inny dokument pozwalający do ustalenia tożsamości, jedną fotografię o wym. 3x4cm bez nakrycia głowy, oraz dokument ze szkoły potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki, dokumentację medyczną jeżeli dana osoba choruje.

W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, na podstawie art.32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2012r., poz.461 z poźn. zm) nakłada na osobę podlegającej kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej , w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wersja XML