Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 9/2016 z dnia 12.01.2016 r. w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na działkach nr 1/13 i 1/8, obręb Goworów.

Zarządzenie nr 9/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na działkach nr 1/13 i 1/8, obręb Goworów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 145  1 i art.  285 kodeksu cywilnego-  zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. W związku z brakiem dostępu działek nr 1/6, 57/4, 58 i 59, obręb Goworów, stanowiących własność Gminy Międzylesie, do drogi publicznej, za pisemną zgodą właścicieli działek: nr 1/13 o pow. 1,34 ha Pani Beaty Smagieł oraz nr 1/8 o pow. 0,22 ha Pana Arkadiusza Smagieł, wyrażam zgodę na ustanowienie w drodze umowy notarialnej służebności drogi koniecznej na rzecz nieruchomości gminnych.
 2. W ramach odpłatności za służebność Gmina zobowiązuje się do utrzymania przejezdności ustalonej drogi.
 3. Przebieg służebności określa załącznik mapowy.
 4. Koszty umowy ponosi Gmina Międzylesie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 12  styczeń 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML