Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 59/2016 z dnia 21.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 308/1 o pow. 0,0932 ha, obręb Długopole Górne

 

Zarządzenie nr 59/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 308/1 o pow. 0,0932 ha, obręb Długopole Górne.

Na podstawie art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) – zarządzam co następuje:

 

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 308/1 o pow. 0,0932 ha, SW1K/00043825/1, położonej w Długopolu Górnym, wykazanej w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 21 marca 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 59/2016 z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 308/1 o pow. 0,0932 ha, obręb Długopole Górne.

 

Wykaz nr 4/2016

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Długopole Górne

dz. 308/1

SW1K/00043825/1

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,0932 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka położona jest w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości, w sąsiedztwie dużych terenów rolnych oraz obszarów leśnych. Nieruchomości przyległe to tereny wykorzystywane rolniczo, porośnięte trawą, regularnie koszoną, teren lekko pofalowany. Działkę stanowi droga gruntowa, częściowo utwardzona żużlem.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

5R11– tereny rolne – uprawy polowe

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

           4.300 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działek przyległych nr 300, 313, 314, obręb Długopole Górne

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

02.05.2016 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia  21.03.2016 r. do dnia 11.04.2016 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML