Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 64/2016 z dnia 23.03.2016 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 187/100, obręb Międzylesie do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 64/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 23 marca 2016 r.

 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 187/100, obręb Międzylesie do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie § 9 ust. 1 uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie - zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę, z przeznaczeniem pod zabudowę garażową, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, część nr 1 o pow. 18 m2  w nieruchomości niezabudowanej  położonej w granicach działki  nr 187/100, SW1K/00094473/0, obręb Międzylesie.
 2. Załącznik mapowy, stanowiący integralną część zarządzenia, oznacza położenie nieruchomości.
 3. Termin trwania umowy ustalam na 5 lat z możliwością przedłużenia na dalszy okres.

 

§ 2

Ustalam:

 1. termin przetargu na dzień 29 kwietnia 2016 r. godz.10.oo.
 2. Stawkę czynszu dzierżawnego miesięcznego brutto za 1 m2 gruntu w wysokości 1,50 zł.
 3. wadium w pieniądzu w wysokości 30 zł.
 4. termin zwrotu wadium do siedmiu dni od daty zawarcia umowy.

§ 3

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010  Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 23 marca 2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Brak opisu obrazka

Wersja XML