Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 67A/2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 67/A/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XIV/65/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2016, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi  27 762 502,64 zł, w tym dochody bieżące  23 347 177,64 zł; dochody majątkowe 4 415 325 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 26 645 752,64 zł, w tym wydatki bieżące 22 807 897,49 zł, wydatki majątkowe 3 837 855,15 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

U Z A S A D N I E N I E :

I Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu:

- dział 852 rozdział 85216 – zmniejszenia  o kwotę 6 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków stałych,

- dział 854 rozdział 85415 – zwiększenia o kwotę 60 000 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

XLSzał. nr 1 - dochody - zarządzenia 67-A-2016.xls

XLSzał. nr 2 - wydatki - zarządzenie 67-A-2016.xls

Wersja XML