Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 97/2016 z dnia 29.04.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 97/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XIV/65/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2016, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi  27 934 566,28 zł, w tym dochody bieżące  23 519 241,28 zł; dochody majątkowe 4 415 325 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 26 817 816,28 zł, w tym wydatki bieżące 22 973 961,13 zł, wydatki majątkowe 3 843 855,15 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E :

Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

-dział 010 rozdział 01095 – zwiększenia o kwotę 198 709,64 zł z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

-dział 010 rozdział 01095 – zwiększenia o kwotę 198 709,64 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

- dział 750 rozdział 75023 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu w zakresie administracji publicznej,

- dział 801 rozdział 80101, 80110,80148  oraz dział 854 rozdział 85401- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzałącznik nr 2 - wydatki zarz 97.xls

Wersja XML