Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DRUGI PRZETARG OGRANICZONY DOT. SPRZEDAŻY UDZIALU GMINNEGO 1/5 CZ. W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ NR 611 O POW. 0,9391 HA, OBRĘB DOMASZKÓW

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  o g ł a s z a, że  dnia 20 sierpnia 2016 r. o godz. 1000, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się  drugi przetarg ustny ograniczony dot. sprzedaży n. wym. nieruchomości  wchodzącej w gminny zasób.

1.     Położenie nieruchomości – udział gminny w wysokości 1/5 części w nieruchomości zabudowanej przy ul. Kolejowej 48-49, dz. 611 o pow. 0,9391 ha, KW SW1K/00013486/3, obręb Domaszków.

Działka położona jest w peryferyjnej strefie zabudowy miejscowości, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz gospodarczej. Wyposażenie działki : energia elektryczna, kanalizacja (szamba)  i woda. Dostęp komunikacyjny dobry z asfaltowej drogi przebiegającej przez wieś. Teren dziali płaski, częściowo ogrodzony. Działka zabudowa jest dwoma budynkami mieszkalno – gospodarczymi o pow. użytk. 329 m2 i 384,20 m2. oraz budynkiem gospodarczym o pow. użyt. 180 m2 – stan techniczny zły.  Gmina Międzylesie jest współwłaścicielem w nieruchomości w udziale 1/5, pozostałe udziały są własnością osób fizycznych.

 1. Cena wywoławcza udziału gminnego w wys. 1/5 cz. – 48.500 zł. (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych) brutto.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie: 4MN1/RM – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza/ zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych.
 1. Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział współwłaściciele w nieruchomości zabudowanej przy ul. Kolejowej 48-49, działka nr 611 o pow. 0,9391 ha, obręb Domaszków,  którzy do dnia 17 sierpnia 2016 r. do godziny 1400:
 1. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń najpóźniej na jeden dzień przed przetargiem.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia udziału gminnego w nieruchomości, natomiast w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.
 3. Cena kupna udziału w nieruchomości podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 1. Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg, jeżeli zaistnieje uzasadniona przyczyna, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
 2. Informacji udziela referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, pok. nr 17, w godz. 7.15 – 15.00 / tel. 074/ 8-126-327 wew. 14/.

Międzylesie, dnia 18.07.2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Wersja XML