Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 99/2016 z dnia 04 maja 2016 r. w sprawie: dofinansowania z GFPiRPA projektu pn.„XXIV Turniej Piłkarski ”

Zarządzenie Nr 99/2016

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia04 maja2016 r.

 

 

w sprawie:  dofinansowania z GFPiRPA projektu pn.„XXIV Turniej Piłkarski ”

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 grudnia 2004r.w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zarządzam co następuje:

§ 1

 

Na realizację projektu pn.„ XXIV Turniej Piłkarski ”wnioskodawcy: Międzyzakładowemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Międzylesiu przyznaję grant w kwocie 800,00zł (słownie: osiemset złotych 00/100) na pokrycie kosztów noclegów.

§ 2

 

Źródło finansowania: budżet gminy – Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

 

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik  Ref. Organizacyjnego.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Międzylesie, dnia  04 maja 2016 r.

 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

 

 

 

Wersja XML