Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 98 /2016 z dnia 04 maja 2016 r. w sprawie: dofinansowania z GFPiRPA projektu pn. XVI Lekkoatletyczny Trójbój Przyjaźni Przygranicznej „Przyjaźń na sportowo-wesoło i zdrowo”

Zarządzenie Nr  98 /2016

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia 04 maja 2016 r.

 

 

w sprawie:  dofinansowania z GFPiRPA projektu pn. XVI Lekkoatletyczny Trójbój Przyjaźni Przygranicznej „Przyjaźń na sportowo-wesoło i zdrowo”

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) i zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zarządzam co następuje:

 

§ 1

Na  realizację projektu  pn. XVI Lekkoatletyczny Trójbój Przyjaźni Przygranicznej „Przyjaźń na sportowo-wesoło i zdrowo” wnioskodawcy: Zespołowi Szkół w Międzylesiu przyznaję grant w kwocie 1700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100) na pokrycie kosztów zakupu akcesoriów sportowych, nagród, słodyczy, art. papierniczych, biurowych, pomocniczych, gospodarczych i napojów.

 

§ 2

Źródło finansowania: budżet gminy – Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 3

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik  Ref. Organizacyjnego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Międzylesie dnia  04.05.2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML