Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 118 /2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie: dofinansowania z GFPiRPA projektu pn. „Mała Olimpiada Sportowa”

Zarządzenie Nr  118/2016

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia 18 maja 2016 r.

 

w sprawie:  dofinansowania z GFPiRPA projektu pn. „Mała Olimpiada Sportowa”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) i zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zarządzam co następuje:

§ 1

Na  realizację projektu  pn. „Mała Olimpiada Sportowa” wnioskodawcy: Zespołowi Szkół w Międzylesiu przyznaję grant w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na zakup nagród, dyplomów, medali, art. papierniczych.

§ 2

Źródło finansowania: budżet gminy – Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik  Ref. Organizacyjnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Międzylesie dnia  18.05.2016 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Wersja XML